Oboznámenie dotknutých osôb - účastníkov osvetových programov Dental Alarm a Brusher

občianskeho združenia Zdravé ďasná a spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o.
s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie
spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

Občianske združenie Zdravé ďasná so sídlom R. Dilonga 1A, 920 01 Hlohovec, IČO: 42 018 633, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, tel.: +421 918 514 159, e-mail: info@dentalalarm-brusher.sk, a spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35 948 213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37025/B, tel.: +421 2 4552 7913, e-mail: curaprox@curaprox.sk (ďalej spolu len „prevádzkovatelia“), ako spoloční prevádzkovatelia informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje

týmto oznamujú dotknutým osobám, že budú spracúvať ich nasledujúce osobné údaje, ktoré im boli z ich strany poskytnuté:
a. meno, priezvisko a titul,
b. vlastnoručný podpis,
c. podobizeň/fotografia tváre a postavy,
d. online identifikátory
(ďalej len „OÚ“).

Prevádzkovatelia budú spracúvať OÚ v informačnom systéme (ďalej len „IS“) za nasledujúcich podmienok:

1. Osvetové programy účastníci

1. účel spracúvania OÚ:
– účasť na školeniach pre verejnosť v oblasti dentálnej starostlivosti a hygieny prostredníctvom osvetových programov prevádzkovateľov
– a v tejto súvislosti OÚ aj pre účely internej evidencie uskutočnených školení v rámci osvetových programov prevádzkovateľov;
2. zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú: OÚ v rozsahu písm. a. až d. tohto Oboznámenia v rozsahu skutočne poskytnutom dotknutou osobou;
3. právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby;
4. príjemcovia OÚ:
– tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov spracúvajú OÚ (napr. osoby zabezpečujúce vedenie účtovníctva, plnenie daňových povinností, poskytovatelia softwarových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, právni poradcovia, audítori, a pod.),
– subjekty súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovatelia plnia povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
5. prenos OÚ do tretích krajín: Švajčiarsko, ktoré má status krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany OÚ.

Prevádzkovateľ bude uchovávať OÚ:
– v IS Osvetové projekty účastníci po dobu zúčastňovania sa dotknutej osoby do osvetových projektov prevádzkovateľov a maximálne päť (5) rokov po poslednej účasti dotknutej osoby.

Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním svojich OÚ prevádzkovateľmi nasledujúce práva:

1. právo požadovať od prevádzkovateľov prístup k svojim OÚ:

a. právo požadovať od prevádzkovateľov potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú;
b. ak prevádzkovatelia takéto OÚ spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto OÚ a informácie o:
i. účele spracúvania OÚ,
ii. kategórii spracúvaných OÚ,
iii. príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
iv. dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
v. existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania OÚ, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
vi. právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
vii. ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
viii. existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v zmysle Nariadenia a/alebo Zákona.

2. právo na opravu OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:

a. požiadať prevádzkovateľov o bezodkladnú opravu nesprávnych OÚ, ktoré sa dotknutej osoby týkajú;
b. požiadať prevádzkovateľov o doplnenie neúplných OÚ.

3. právo na vymazanie („na zabudnutie“), v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:

a. dosiahnuť bezodkladný výmaz OÚ, ktoré sa jej týkajú; prevádzkovatelia sú povinní bez zbytočného odkladu vymazať OÚ len vtedy, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
i. OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
ii. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
iii. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
iv. OÚ sa spracúvali nezákonne,
v. OÚ musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie, platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
vi. OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.

Právo na vymazanie nemožno uplatniť v prípade, ak je spracúvanie OÚ potrebné: i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom; iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie OÚ znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. právo na obmedzenie spracúvania OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:

a. na obmedzenie spracúvania OÚ prevádzkovateľmi v jednom z nasledujúcich prípadov:
i. dotknutá osoba napadne/namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľom overiť ich správnosť;
ii. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
iii. prevádzkovatelia už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
iv. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

5. právo na prenosnosť OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:

a. získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľom, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
b. preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovatelia, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
i. sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a
ii. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos OÚ priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatnenie práva na presnosť údajov dotknutou osobou nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6. právo namietať spracúvanie OÚ a automatizované individuálne rozhodovanie, v rámci ktorých má dotknutá osoba právo:

a. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľom alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujú prevádzkovatelia alebo tretia osoba, vrátane namietania proti profilovaniu založenému týchto právnych základoch.
b. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ spracúvaných na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;
c. aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú;
Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: i) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; ii) povolené právom Únie, právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo iii) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Poskytnutie OÚ prevádzkovateľom na spracúvanie:

a. v IS Osvetové projekty účastníci:
– je zmluvnou požiadavkou, dotknutá osoba nie je povinná ich prevádzkovateľom poskytnúť a
– následkom ich neposkytnutia je, že dotknutá osoba sa nemôže zúčastniť osvetových projektov prevádzkovateľov.

Toto Oboznámenie dotknutých osôb je zverejnené a k dispozícii na nahliadnutie na webovej stránke www.dentalalarm-brusher.sk.

 

Zdravé ďasná
CURADEN Slovakia s.r.o.