Všeobecné podmienky osvetových programov Dental Alarm a Brusher

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky osvetových programov Dental Alarm & Brusher (ďalej len „VP“) upravujú práva a povinnosti vo vzťahoch, ktoré vznikajú medzi občianskym združením Zdravé ďasná so sídlom R. Dilonga 1A, 920 01 Hlohovec, IČO: 42 018 633, spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35 948 213, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37025/B, (ďalej spolu len „Organizátori“) na jednej strane a učiteľmi materských a základných škôl (po 7. ročník), ktorí prihlasujú deti/žiakov do osvetového programu Dental Alarm (ďalej len „Program Dental Alarm“) a/alebo učiteľmi žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a stredných škôl, ktorí prihlasujú žiakov/študentov do osvetového programu Brusher (ďalej len „Program Brusher“), (Program Dental Alarm a Program Brusher ďalej spolu aj len „Program/y“), (ďalej len „Učiteľ/lia“) a rodičmi/zákonnými zástupcami detí/žiakov prihlásených do Programov (ďalej len „Zákonný/í zástupca/ovia“), na strane druhej.

Organizátori formou Programov organizujú a vykonávajú školenia detí/žiakov v oblasti dentálnej starostlivosti a hygieny. Organizátori deťom/žiakom poskytujú na základe prihlásenia sa do Programu Dental Alarm celkovo štyri (4) školenia a na základe prihlásenia sa do Programu Brusher celkovo dve (2) školenia (ďalej len „Školenia“) pozostávajúce z teoretickej a praktickej časti. Organizátori v tejto súvislosti deťom/žiakom poskytujú výrobky dentálnej starostlivosti a hygieny obchodnej značky „CURAPROX“, ktoré sa použijú na praktický nácvik správneho čistenia zubov v rámci Školení, a osvetové/motivačné materiály v závislosti od témy Školenia a Učiteľom balíčky produktov dentálnej hygieny obchodnej značky „CURAPROX“.

II. Postup prihlasovania detí/žiakov do Programov

1. Prihlasovanie detí/žiakov do Programov pozostáva z dvoch vzájomne nadväzujúcich a neoddeliteľných častí, a to:
a. registrácia Učiteľmi
– deti/žiakov do Programov môžu zaregistrovať výlučne len Učitelia materskej, základnej alebo strednej školy, ktorú deti/žiaci navštevujú, uvedením/vyplnením celkového počtu detí/žiakov v danej triede v ním vytvorenom elektronickom objednávkovom formulári triedy (ďalej len „Objednávkový formulár triedy“) prostredníctvom webovej stránky www.dentalalarm-brusher.sk (ďalej len “Webová stránka”);
– Učiteľ/ia si v Objednávkovom formulári triedy zvolia formu Školenia, ktoré môže byť Organizátormi uskutočnené prezenčnou a/alebo dištančnou (online) formou;
so súčasným predpokladom a podmienkou
b. získania súhlasu Zákonných zástupcov s účasťou detí/žiakov;
– pre účasť detí/žiakov na Programoch/Školeniach sa vyžaduje súhlas ich Zákonných zástupcov, a to:
a. v prípade prezenčnej formy Školení je potrebné, aby si Učiteľ zabezpečil pre každé jednotlivé dieťaťa/žiaka vyplnenie a podpísanie písomného Informovaného súhlasu Zákonného zástupcu žiaka/žiačky, v ktorom dotknutý Zákonný zástupca uvedie požadované osobné údaje seba a svojho dieťaťa/žiaka a potvrdí požadované prehlásenia a súhlasy; takto vyplnené a podpísané Informované súhlasy zákonného zástupcu žiaka/žiačky odovzdá Učiteľ Organizátorom najneskôr pred začiatkom prvého Školenia; Učiteľ nesie plnú zodpovednosť za získanie riadne vyplnených a podpísaných Informovaných súhlasov zákonného zástupcu žiaka/žiačky, pričom bez ich odovzdania Organizátorom sa dotknuté deti/žiaci nebudú môcť zúčastniť Školení, a to bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku za účasť na Školeniach;
b. v prípade distančnej (online) formy Školení je v plnej zodpovednosti príslušného Učiteľa, aby si pre každé jednotlivé dieťaťa/žiaka zabezpečil preukázateľný súhlas jeho Zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa/žiaka na Programe/Školeniach a všetky ostatné súhlasy potrebné k realizácii Školení (napr. riaditeľa školy, zriaďovateľa školy a pod.).

2. Pred získaním súhlasov potrebných k realizácii Programov/Školení sú Učitelia povinní oboznámiť Zákonných zástupcov dotknutých detí/žiakov s podmienkami realizácie Programov/Školení v zmysle VP a podmienkami spracúvania potrebných osobných údajov v zmysle Oboznámenia dotknutých osôb – účastníkov osvetových programov Dental Alarm a Brusher.

3. Zapojenie sa do a realizácia Programov/Školení je v plnej zodpovednosti príslušnej školy a budú realizované pri rešpektovaní/dodržaní všetkých platných všeobecne záväzných rozhodnutí, opatrení a usmernení orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva/ochrany verejného zdravia a vzdelávania/Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy a s dodržiavaním všetkých pravidiel ochrany osobných údajov a so získaním všetkých potrebných súhlasov dotknutých osôb a subjektov.

4. Organizátori majú právo stanovovať minimálne a maximálne limity detí/žiakov zúčastňujúcich sa príslušných Školení, a to v závislosti od aktuálnej situácie (organizačnej a prevádzkovej na strane Organizátorov, ako aj komplexnej/celkovej v rámci územia Slovenskej republiky).

5. V rámci Objednávkového formulára triedy sú Učitelia povinní určiť dátumy, v ktorých by mali záujem o uskutočnenie Školení, pričom konkrétne termíny ich uskutočnenia dohodne s príslušným Učiteľom Organizátormi určený školiteľ.

6. Účasť detí/žiakov na Programoch/Školeniach je spoplatnená; poplatky sú určené na úhradu potrebných nákladov súvisiacich s realizáciou Školení (ďalej len „Poplatky“). Aktuálna výška Poplatkov je uvedená na Webovej stránke.

7. Učitelia plne zodpovedajú a sú povinní v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vyplnenia a odoslania Objednávkového formulára triedy prevziať od Zákonných zástupcov detí/žiakov Poplatky, ktoré zaplatia Organizátorom v súlade s faktúrou vygenerovanou na základe fakturačných údajov zadaných príslušným Učiteľom na Webovej stránke.

8. Po zaplatení a získaní všetkých súhlasov potrebných k realizácii Školení a zaplatení Poplatkov Organizátorom bude Učiteľ kontaktovaný príslušným školiteľom príslušného Školenia, ktorý vykoná Školenia.

 

III. Podmienky realizácie Programov/uskutočnenia Školení

1. Školenia na príslušnej škole sa uskutočnia len v prípade, ak bude platne prihlásených Organizátormi určený minimálny počet detí/žiakov a Učiteľ zabezpečí zaplatenie všetkých Poplatkov vzťahujúcich sa na dané Školenia Organizátorom.

2. V prípade zrušenia záväzne objednaných Školení zo strany Učiteľa ešte pred uskutočnením prvého zo série Školení za podmienky, že toto bude Organizátorom oznámené najneskôr tri (3) pracovné dni pred dňom plánovaného uskutočnenia prvého Školenia, budú všetky Poplatky vzťahujúce sa na danú sériu Školení zaplatené Organizátorom zo strany Učiteľa vrátené dotknutému Učiteľovi, ktorý je povinný ich vrátiť Zákonným zástupcom detí/žiakov, ktoré sa mali zrušených Školení zúčastniť.

3. V prípade, ak Učiteľ neoznámi zrušenie záväzne objednaných Školení v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku VP, zaniká Učiteľovi a Zákonným zástupcom detí/žiakov nárok na vrátenie zaplatených Poplatkov. Deťom/žiakom, ktoré sa mali zrušených Školení zúčastniť, však Organizátori poskytnú výrobky dentálnej starostlivosti a hygieny obchodnej značky CURAPROX a osvetové/motivačné materiály.

4. V prípade, ak niektoré zo záväzne prihlásených detí/žiakov ochorie a nezúčastní sa prvého Školenia a jeho Zákonný zástupca sa rozhodne zrušiť jeho účasť aj na ostatných Školeniach, Organizátori vrátia tomuto Zákonnému zástupcovi zaplatený Poplatok prostredníctvom Učiteľa.

5. V prípade, ak niektoré zo záväzne prihlásených detí/žiakov ochorie a nezúčastní sa niektorého alebo všetkých ďalších Školení (po absolvovaní prvého Školenia), Organizátori zaplatený Poplatok nevracajú. Organizátori však dotknutému dieťaťu/žiakovi poskytnú výrobky dentálnej starostlivosti a hygieny obchodnej značky CURAPROX a osvetové/motivačné materiály.

6. V prípade, ak sa na niektoré zo Školení nedostaví školiteľ alebo sa Školenia nebudú môcť uskutočniť z objektívne daných dôvodov a Školenia sa z týchto dôvodov neuskutočnia ani v náhradnom termíne, budú všetky zaplatené Poplatky za deti/žiakov, ktoré sa mali týchto Školení zúčastniť, vrátené Zákonným zástupcom dotknutých detí/žiakov prostredníctvom Učiteľa.

IV. Povinnosti Učiteľov

1. Učitelia sú povinní:
a. riadne a pravdivo vyplniť Objednávkový formulár triedy prostredníctvom Webovej stránky;
b. získať a zabezpečiť všetky súhlasy potrebných k realizácii Školení, vrátane súhlasov Zákonných zástupcov detí/žiakov pre účasť detí/žiakov na Programoch/Školeniach;
c. použiť Poplatky prevzaté od jednotlivých Zákonných zástupcov detí/žiakov výlučne len na ich zaplatenie Organizátorom a tieto Organizátorom riadne a včas zaplatiť, pričom do uskutočnenia platby za ne plne zodpovedajú;
d. poskytnúť Organizátorom všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie a uskutočnenie záväzne objednaných Školení.

 

V. Záverečné ustanovenia

1. Programy budú na verejnosti prezentované a realizované pod hlavičkou/označením občianskeho združenia Zdravé ďasná ako realizátora a spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., resp. obchodná značka CURAPROX bude uvedená ako generálny partner Programov.

2. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu a/alebo doplnenie VP, pričom nimi upravené znenie VP sa stáva pre Učiteľov a Zákonných zástupcov detí/žiakov záväzným okamihom ich zverejnenia na Webovej stránke.

3. Platné a účinné znenie VP je zverejnené a k dispozícii na nahliadnutie na Webovej stránke www.dentalalarm-brusher.sk.

Toto znenie VP je účinné od 01.09.2021

 

Zdravé ďasná
CURADEN Slovakia s.r.o.